Samen Slim Zorgen Thuis is een breed gedragen project in de Brainportregio waaraan onze huidige én nieuwe partners graag hun bijdrage leveren. De doelstellingen zoals geformuleerd in de RIF-aanvraag voor Samen Slim Zorgen Thuis zijn behaald en in veel gevallen overtroffen.

Het maatschappelijke thema langer veilig en vertrouwd thuis wonen, de mogelijkheden die dit biedt voor nieuwe beroepen en de noodzaak om te investeren in digitale vaardigheden worden omarmd en versterken de aansluiting van de onderwijsvernieuwing met de arbeidsmarktontwikkelingen. De inzichten en geboekte resultaten waren belangrijke input voor de National Health Agenda van Brainport in de regio Eindhoven. Bovenal blijkt uit het afgeronde Impactonderzoek dat wijkleerbedrijf Lokaal+ een grote waarde heeft voor zowel de studenten als de deelnemende ouderen. Jong en oud zijn inderdaad samen sterk.

Resultaten om trots op te zijn

Het project Samen Slim Zorgen Thuis ligt financieel op koers. De opgelopen vertraging in de opstartfase is ruimschoots ingehaald in het tweede projectjaar. Het blijkt wel dat het tempo waarin resultaten geboekt worden sterk wisselt per bouwsteen.

  Doelstelling RIF 2016 Realisatie juli 2018
Totaal instroom studenten 210 286
Betrokken vmbo’s 1 1
Partners met samenwerkingsovereenkomst 42 52
Wijkleerbedrijven Lokaal+ in de wijk 3 5
Aantal ondersteunde senioren 200 200
Aantal studenten dat heeft kennisgemaakt met de zorgrobot 50 250
Aantal cliënten dat kennis heeft gemaakt met ondersteunende technologie thuis 100 100
Onderwijsmodules open leerplatform 19 30
Inzet digitale tools 1 9
Aantal games voor zorgonderwijs 1 6
Aantal modules voor beeldend leren-methodiek 2 2
Aantal studenten dat gebruikmaakt van beeldend leren-methodiek 50 200
Summa-opleidingen die werken volgens de eisen die langer thuis wonen stelt aan burgers 2 3

Technologie in het onderwijs

De ontwikkelde onderwijsmodules Zorg en Technologie staan ter beschikking van de onderwijsteams en vormen een waardevolle aanvulling op het zorgonderwijs. Er is een helpdesk ingericht die de studenten en docenten ondersteunt in werken met e-health, het ontwikkelen van de bijbehorende digivaardigheden en het bieden van een leerwerkomgeving waarin dit wordt toegepast.

Verschuiving van focus

Vanuit partners in het project is er een duidelijke vraag naar maatwerkopleidingen (langer thuisondersteuner) voor eigen medewerkers om zo in te spelen op de veranderende marktbehoefte. Het Practoraat Samen Slim Zorgen Thuis speelt een belangrijke rol bij het vertalen van de veranderde marktvraag naar nieuwe vaardigheden en de inzet van technologie en hoe deze te vertalen naar het onderwijs van het Summa College. De focus in het programma is verschoven van de uitrol van e-health naar het opbouwen van digitale vaardigheden voor studenten, docenten, mantelzorgers en cliënten. Om dit kracht bij te zetten vindt op 4 oktober 2018 de Challenge Digivaardig in de Zorg plaats, waaraan 450 studenten vanuit verschillende domeinen deelnemen.

De context verandert

De start van Samen Slim Zorgen Thuis stond twee jaar geleden in het teken van de gevolgen van de invoering van de WMO en participatie- en jeugdwet: massaontslag van praktisch opgeleide talentvolle zorgmedewerkers, het verdwijnen van stageplaatsen voor mbo niveau 2-studenten en de regioambitie om 200.000 ouderen via e-health te verbinden. In de komende twee projectjaren (2018-2020) krijgen we te maken met de volgende context:

 • Ziekenhuizen transformeren naar interventiecentra waar mensen zo kort mogelijk verblijven.
 • Burgers die langer thuis wonen zoeken een brede ondersteuning en lokale dienstverlening, technologie-inzet, vitaliteit en zelfregie.
 • De ondersteuning- en zorgvraag stijgt en het arbeidsaanbod en aantal verblijfplaatsen daalt. Hierdoor raken mantelzorgers overbelast.
 • Slechte kansen op werk voor o.a. herintreders en niveau 1 en 2 Zorg en Welzijn. De kennis en ervaringen van ouderen worden bovendien niet ingezet.
 • Waardevolle technologieoplossingen worden amper gebruikt en digivaardigheid blijft achter.

Behoeften in de markt

De veranderende context en de overgang naar de volgende fase in ons project hebben wij goed op kunnen vangen door per bouwsteen van het project in te spelen op de nieuwe actualiteit. Na het opstartjaar van 2016 tot 2017, waarin wij via pilots naar concepten zijn gegaan die veelbelovend waren, stond het tweede jaar (2017-2018) in het teken van de Proof of Concept-fase. De toegetreden partners (gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, technologiestartups en Stichting Digisterker) zijn het bewijs dat Samen Slim Zorgen Thuis aansluit bij een duidelijke behoefte in de markt en bij de ontwikkelingen in zorg en welzijn, onderwijs en de arbeidsmarkt. Hier komt bij dat de rollen per partner mee veranderen met de fasen van ons project. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook in de laatste twee projectjaren nieuwe partners gaan toetreden. Op dit moment werken 52 partners actief samen aan oplossingen die gericht zijn op de behoefte van langer thuiswonende burgers, het creëren van nieuwe arbeidsmarktkansen en de hierbij behorende onderwijsvernieuwing.

Grote en brede impact in de Brainport-regio

De Impactstudie zoals deze door Summa Zorg, Lokaal+ en de Provincie Noord-Brabant is uitgevoerd werd in juli 2018 afgerond. Hieruit blijkt het grote belang van jong en oud samen sterk. Een paar eerste resultaten die relevant zijn voor Samen Slim Zorgen Thuis:

 • Van de studenten:
  • voelt 77-89% zich nuttig
  • is 72% trots
  • voelt 58% zich gewaardeerd
  • heeft 85-89% meer zelfvertrouwen
 • Van de burgers bij Lokaal+:
  • heeft 66% meer contact
  • ervaart 22% een groei van hun samenredzaamheid
  • heeft 38% meer controle
  • ervaart 32% meer zelfredzaamheid
 • Van de burgers die dienstverlening aan huis krijgen:
  • heeft 30% meer contact
  • ervaart 10% een groei in de samenredzaamheid
  • heeft 60% meer controle
  • ervaart 16% meer zelfredzaamheid

Deze resultaten kunnen helpen om een nieuwe manier van financiering te identificeren en de dienstverlening verder te optimaliseren naar de doelgroepen. Op deze manier kan gewerkt worden aan een duurzame financiering voor Lokaal+. Deze impact wordt verder onderbouwd en versterkt door aansprekende en tastbare resultaten door samenwerking, kennisdelen, praktijkonderzoek, anticiperen op veranderingen en het actief betrekken van studenten, docenten, ouderen en partners. Onze inzichten en resultaten worden gedeeld in blogs die breed toegankelijk zijn via onze website en onze maandelijkse nieuwsbrief.

2018-2020: impact en borging

Na de succesvolle opstart en het ontwikkelen van de eerste concepten komen wij nu in de fase van valideren en implementeren. Dit vraagt om een duidelijke focus voor het borgen van de resultaten en het verduurzamen van de onderdelen van Samen Slim Zorgen Thuis. Zo blijven we samen met onze partners alert inspelen op de veranderingen en verleiden we nieuwe partners om op lokaal niveau de impact te borgen. Bovendien betrekken we het onderwijs actief bij de verdere uitrol en werken aan impactgedreven duurzame financieringsmodellen. De veranderde marktvraag vereist andere vaardigheden en de inzet van technologie en opent de deur naar banen van de toekomst. Succes kun je alleen boeken als je onderdeel uitmaakt van een (lokaal) ecosysteem waarin je samenwerkt aan oplossingen die werken in de eigen regio.

Afsluiting van een mooie periode

Met de afronding van het tweede projectjaar is ook een einde gekomen aan mijn rol als projectleider van Samen Slim Zorgen Thuis. Ik wil in het bijzonder Hilde Meijs, Jolanda van de Bersselaar, Susan Metz en Marc Zwamborn bedanken voor de intensieve en vruchtbare samenwerking. De behaalde resultaten spreken voor zich en vormen een mooie basis voor de komende twee projectjaren. Ik spreek de wens uit dat de inzichten en de opgebouwde partnerschappen een blijvende bijdrage leveren aan het toekomstgerichte onderwijs dat het Summa College voorstaat.

Pieter Schendstok

Lees meer over: Nieuws

Vier jaar Samen Slim Zorgen Thuis in beeld

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg dat werd uitgevoerd in de periode van juni 2016 tot juni 2020. Vier jaar en een hele hoop mooie samenwerkingen, nieuwe inzichten en bijzondere projecten verder maken we de balans op. Benieuwd naar een uitgebreid...

Ervaringen met online lesgeven bij het Summa College

De coronacrisis brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook in het onderwijs. Want hoe kun je nou goed lesgeven op afstand? Die vraag hebben de docenten van het Summa College zichzelf ook gevraagd. Dit zijn hun ervaringen! Hoewel het onderwijs op afstand...

DemenTalent in de school

DemenTalent wil mensen met dementie in hun kracht zetten door hun talent te benutten. Door hen in te zetten op vrijwilligerstaken die aansluiten bij hun talent houden ze verbinding met de maatschappij en voelen zij zich waardevol. Onze studenten in de Zorg- en...